NL
Zoeken Winkelwagen0

Vrijwaring & bescherming

U gaat ermee akkoord namens Kreca Ento-Feed BV verweer te zullen voeren en haar schadeloos te zullen stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, schaden, kosten en uitgaven, met inbegrip van kosten voor juridische bijstand, als gevolg van of in verband met uw gebruik van de website.

Auteursrechtvermelding

Tenzij anders is vermeld zijn de grafische voorstellingen, knoppen en tekst op deze Website exclusief eigendom van Kreca Ento-Feed BV en haar dochtermaatschappijen. Met uitzondering van persoonlijk gebruik, is het verboden dergelijke onderdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kreca Ento-Feed BV in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins, te kopiëren, te verspreiden, te tonen, te verveelvoudigden of over te dragen.

Handelsmerken

Deze Website bevat logo's, merktekens en andere handels- en dienstenmerken (gezamenlijk te noemen de "merken") welke eigendom zijn van of onder licentie zijn verstrekt aan Kreca Ento-Feed BV en de dochtermaatschappijen of licentiegevers of content-leveranciers daarvan. Al dergelijke merken zijn eigendom van de respectieve eigenaren daarvan. De inhoud van deze Website kan nimmer worden uitgelegd als bij implicatie, door uisluiting of anderszins verlenen van een licentie of gebruiksrecht op een op deze Website getoond merk zonder schriftelijke toestemming van Kreca Ento-Feed BV of een dergelijke derde die een op deze Website getoond merk in eigendom houdt. Kreca Ento-Feed BV behoudt alle niet uitdrukkelijk verleende rechten op de website en de inhoud daarvan. Deze website en alle content daarop, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, modellen, grafische voorstellingen, interfaces en codes en de keuze en opstelling daarvan zijn beschermd als compilatie krachtens het auteursrecht van de Verenigde Staten en van andere landen.

Links naar websites van derden

Om het gebruikers gemakkelijk te maken kan deze website links bevatten naar andere websites die eigendom zijn en worden beheerd door derden en niet door Kreca Ento-Feed BV worden onderhouden. Zelfs indien dergelijke derden met Kreca Ento-Feed BV zijn verbonden heeft Kreca Ento-Feed BV geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites, die elk hun eigen reglementen inzake privacy en gegevensverzameling hebben en van Kreca Ento-Feed BV onafhankelijke wettelijke reglementen hanteren. Kreca Ento-Feed BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites en onthoudt zich van elke verklaring omtrent de inhoud of juistheid van materiaal op dergelijke sites. Het bekijken van dergelijke websites van derden geschiedt volledig voor uw eigen risico.

Terughoudende taal omtrent toekomstgerichte verklaringen

Deze website kan verklaringen, ramingen of prognoses bevatten die worden beschouwd als "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de federale effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie speculatief en gebaseerd op de thans beschikbare informatie, bedrijfsplannen en prognoses omtrent toekomstige gebeurtenissen en trends. Zij zijn als zodanig omgeven met talloze risico's en onzekerheden. De huidige resultaten en prestaties kunnen aanzienlijk afwijken van Kreca Ento-Feed BV's ervaringen uit het verleden en haar huidige verwachtingen of prognoses. Kreca Ento-Feed BV aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien

Insecten bestellen

Bestel insecten als diervoeding gemakkelijk en snel in onze webshop